mask

Przepompownie ścieków

W miejscach, w których nie występuje kanalizacyjna typu grawitacyjnego, w związku z niekorzystnym ukształtowaniem terenu, jak również budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, tworzona jest kanalizacja ciśnieniowa. Systemem
kanalizacji ciśnieniowej są indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie

Przepompownie ścieków wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej. Ich przeznaczeniem jest transport ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom. Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

  • indywidualnym posesjom,
  • gospodarstwom rolnym,
  • osiedlom jednorodzinnym,
  • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym,
  • zakładom przemysłowym,
  • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym.

przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych, jak również bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Mogą być one stosowane w systemach kanalizacyjnych jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.