mask

Oczyszczanie ścieków z gospodarstwa domowego - przepisy i regulacje

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to dobre rozwiązanie dla gospodarstw indywidualnych, jednak jej budowa nie zawsze jest możliwa. Poniżej przedstawiamy podstawowe regulacje formalno-prawne dotyczące oczyszczania ścieków z gospodarstwa domowego.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak zamiar jej budowy należy zgłosić na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w starostwie powiatowym. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. zakres robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem, a także odpowiednie szkice i inne pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. Jeżeli starosta nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni, będziemy mogli rozpocząć budowę oczyszczalni. Musimy jednak pamiętać, że przydomowa oczyszczalnia ścieków jest alternatywą dla gospodarstw, do których niemożliwe jest doprowadzenie zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W przypadku gdy plan zagospodarowania przestrzeni przewiduje podciągnięcie kanalizacji, starostwo powiatowe może nie wyrazić zgody na budowę przydomowej oczyszczalni, a nakazać montaż szamba jako rozwiązanie tymczasowe.

Odprowadzanie ścieków z przydomowej oczyszczalni

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku o prawie wodnym właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków ma prawo odprowadzać oczyszczone ścieki w ilości nie większej niż 5 m3 na dobę na grunt stanowiący jego własność. Z kolei odprowadzanie oczyszczonych ścieków na grunt, który nie jest własnością użytkownika oczyszczalni, lub do wód śródlądowych będących własnością Skarbu Państwa, wymaga uzyskania pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu ścieków) oraz pozwolenia na odprowadzanie ścieków do określonych wód lub ziemi.